Bộ hóa chất môn Hóa THPT

Bộ hóa chất môn Hóa THPT

Tình trạngTrong kho

sku: HCHPT

Tổng quan

(Giá chưa bao gồm VAT)

Liên hệ ngay số Hotline 0943838307 để nhận giá chiết khấu tốt nhất

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1 Lưu huỳnh bột (S)-250gr chai 1
2 Kẽm viên (Zn)-250gr chai 1
3 Sắt phoi bào (Fe)-250gr chai 1
4 Sắt bột (Fe)-250gr chai 1
5 Magie dây (Mg)-50gr chai 1
6 Nhôm bột (Al)-250gr chai 1
7 Nhôm lá (Al)-250gr chai 1
8 Đồng dây-250gr chai 1
9 Đồng lá (Cu)-250gr chai 1
10 DD Brom (Br2)-1ml/oáng oáng 1
11 DD Iod (1ml) oáng 1
12 Đồng (II) oxit (CuO)-250gr chai 1
13 Magie oxit (MgO)-250gr chai 1
14 Sắt (III) oxit (Fe2O3)-250gr chai 1
15 Crom (III) oxit (Cr2O3)-250gr chai 1
16 Silic dioxit (SiO2)-250gr chai 1
17 Mangan oxit (MnO2)-250gr chai 1
18 Natri hydroxit (NaOH)-250gr chai 1
19 Canxi hyroxit (CaOH)2-250gr chai 1
20 Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ) chai 1
21 Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ) chai 1
22 Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ) chai 1
23 Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ) chai 1
24 Natri bromua (NaBr)-250gr chai 1
25 Natri iotua (NaI)-250gr chai 1
26 Kali iotua (KI)-250gr chai 1
27 Kali clorua (KCl)-250gr chai 1
28 Canxi clorua (CaCl2)-250gr chai 1
29 Bari clorua (BaCl2)-250gr chai 1
30 Sắt (III) clorua (FeCl3)-250gr chai 1
31 Crôm (III) clorua (CrCl3)-250gr chai 1
32 Nhôm clorua (AlCl3)-250gr chai 1
33 Amoni clorua (NH4Cl)-250gr chai 1
34 Natri nitrit (NaNO2)-250gr chai 1
35 Chì nitôrat (Pb(NO3)2)-250gr chai 1
36 Bac nitrat (AgNO3)-20gr chai 1
37 Natri sunfat (Na2SO4)-250gr chai 1
38 Natri sunfit (Na2SO3)-250gr chai 1
39 Đồng (II) sunfat (CuSO4)-250gr chai 1
40 Kẽm sunfat (ZnSO4)-250gr chai 1
41 Magie sunfat (MgSO4)-250gr chai 1
42 Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-250gr chai 1
43 Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-250gr chai 1
44 Canxi cacbonat (CaCO3)-250gr chai 1
45 Natri cacbonat (Na2CO3)-250gr chai 1
46 Amoni cacbonat (NH4)2CO3-250gr chai 1
47 Natri axetat (CH3COONa)-250gr chai 1
48 Natri photphat (Na2PO4)-250gr chai 1
49 Canxi đihidrophotphat (Ca(H2PO4)2-250gr chai 1
50 Nước Javen – 500ml chai 1
51 Canxi cacbua (CaC2)-250gr chai 1
52 Natrithiosunfat (Na2S2O3)-250gr chai 1
53 DD NH3 đặc (NH4OH)-500ml (TQ) chai 1
54 Phèn chua (KAl(SO4)2-250gr chai 1
55 Kali sunfoxianua (KSCN)-250gr chai 1
56 Kali permanganat (KMnO4)-250gr chai 1
57 Kali ñicromat (K2Cr2O7)-250gr chai 1
58 Kaliferiaxianua(K3[Fe(CN)6])-250gr chai 1
59 Ethanol- Rượu Etylic 96 (C2H5OH)-500ml chai 1
60 Adehit fomic (H-CHO)-500ml chai 1
61 Glucozo (C6H12O6)-250gr chai 1
62 Saccarozo (C12H22O11)-250gr chai 1
63 Saét (III) sunfat Fe2(SO4)3-250gr chai 1
64 Than hoạt tính-250gr chai 1
65 Anilin (C6H5NH2)-500ml chai 1
66 Glyxerol (C3H5(OH)3-500ml chai 1
67 Benzen (C6H6)-500ml chai 1
68 Toluen (C6H5-CH3)-500ml chai 1
69 Phenol (C6H5OH)-250gr chai 1
70 Naphtalein (C10H8)-250gr chai 1
71 Axeton (CH3-CO-CH3)-500ml chai 1
72 Clorofom (CHCl3)-500ml chai 1
73 Axit fomic (HCOOH)-500ml chai 1
74 N-hecxan (C6H12)-500ml chai 1
75 Dầu thông – 500ml chai 1
76 Giấy quì tím hoäp 1
77 Metyl dacam (25gr) chai 1
78 Giấy phenolphtalein hoäp 1
79 Giấy pH taäp 1
80 Nước cất (1 lít) chai 1
81 Oxy già(H2O2)-500ml chai 1
82 Amoni sunfat (NH4)2SO4-250gr chai 1
83 Muối mo -100gr chai 1
84 Axit photphoric (H3PO4)-500ml chai 1
85 Natri clorua (NaCl) 250gr chai 1

Đánh giá

Không có đánh giá nào, bạn muốn là người đầu tiên?

Là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Bộ hóa chất môn Hóa THPT”